Algemene voorwaarden 2024

 

Algemene Voorwaarden Illustratiewerk

| Theresa Hartgers | januari 2024 |

 

1 Algemeen

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: partij die de opdrachtnemer verzoekt een offerte uit te brengen en/of een overeenkomst met de opdrachtnemer aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product of dienst;

Opdrachtnemer: Theresa Hartgers, gevestigd in Rotterdam, handelend onder Kamer van Koophandelnummer 24287981.

1.2 In de algemene voorwaarden wordt onder product en/of dienst verstaan: te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waar­onder, maar niet beperkt tot, ontwerpen, illustraties, animaties, schilderijen en elektronische bestanden.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.2 Indien de overeenkomst een of meerdere met de algemene voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de overeenkomst boven de algemene voorwaarden.

2.3 Door akkoord gaan met opdrachtnemer verklaart opdrachtgever dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen op www.theresahartgers.nl een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.4 Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, verhogingen van de materiaalprijzen en/of lonen van derden bij hetwerk. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5 Prijsopgaven van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.

2.6 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever aanvaardbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtnemer opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.3 De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende btw in euro, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

3.4 Indien opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan opdrachtnemer wenst te verstrekken, of eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij opdrachtnemer dit te melden.

4 Ter beschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar te stellen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloei­ende extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Met wensen van opdrachtgever houdt opdrachtnemer reken­ing, voor zover opdrachtnemer zulks verantwoord acht.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en gaat daarbij altijd uit van het belang van opdrachtgever.

5.3 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste ontwerpen of resultaten te controleren en schriftelijk goed te keuren.

5.4 Tijdens het afronden van het project is er de mogelijkheid voor één feedbackronde. Mochten er daarna nog feedbackpunten zijn vanuit opdrachtgever, op basis van nieuwe gegevens of nieuwe verzoeken vanuit opdrachtgever die van tevoren niet zijn opgenomen in de offerte, dan wordt het meerwerk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Mochten er aantoonbare fouten zijn gemaakt door opdrachtnemer, dan worden deze kosteloos door opdrachtnemer verbeterd.

5.5 Verzoek om aanpassingen of veranderingen kan leiden tot een latere levering. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten van vertragingen van leveringen en de daaruit vloeiende consequenties.

5.6 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6 Levering

6.1 Indien opdrachtgever informatie, materiaal en/of een vooruitbetaling is verschuldigd, dan gaat de termijn waarbinnen het werk dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, of de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

6.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.3 Alle diensten, beelden en andere producten van de geest, ook welke franco worden geleverd, reizen voor rekening en risico van opdrachtgev­er, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.4 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per post, e-mail en dergelijke. Levering van gegevens via elektronische posten wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd.

6.5 Overschrijding van de levertijd geldt niet als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onver­let, tenzij per individueel geval anders overeengekomen.

6.6 Op levering waarvoor derden worden ingeschakeld (drukkers, lijstenmakers e.d.) zijn de leveringsvoorwaarden voor desbetreffende dienst tevens van toepassing.

7 Wijziging van een overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verricht­en werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen zullen de partijen in overleg de overeenkomst aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal in dat geval opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

7.3 Indien de wijziging en/of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in welke mate de wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8 Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben ver­kregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.

9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle ontwerpen en schetsen blijven het intellectuele eigendom van opdrachtnemer, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie.

9.2 Opdrachtnemer behoudt de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet. Tenzij anders overeenge­komen krijgt opdrachtgever door betaling van een van tevoren overeengekomen bedrag het recht tot een onbeperkte openbaarmaking, louter door opdrachtgever, van het door opdrachtnemer gemaakte werk.

9.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, in de ruimste zin des woords direct of indirect, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd.

9.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het product of resultaat te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het product of resultaat zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een foto of anderzijds vervaardigde reproductie van het aan opdrachtgever geleverde product of resultaat van de dienst op te nemen in haar portfolio en op haar website, tenzij anders afgesproken.

9.6 Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

9.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in het voorlopige of definitieve product of resultaat aan te brengen.

9.8 Het intellectueel, dan wel materieel eigendom van het gemaakte werk geeft opdrachtgever niet het recht totvermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet 1912 is dit rechtuitsluitend voorbehouden aan opdrachtnemer, tenzij vooraf anders   met opdrachtnemer is overeengekomen.

10 Honorarium

10.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht of de mate van bruikbaarheid door opdrachtgever van de door opdrachtnemer verleende diensten.

10.2 Aan opdrachtnemer dienen honorarium en eventuele additionele kosten (waaronder vergoeding van te specificeren kosten zoals reis- en verblijfkosten wordt verstaan) te worden vergoed. Opdrachtnemer is bevoegd voor de betaling van haar declaratie zekerheid te verlangen in de vorm van voorschot in geld. Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

10.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw en eventuele additionele kosten die genoemd worden onder 10.2.

10.4 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaam­heden worden verricht, tenzij daarvoor uitdrukkelijk een afwijkend tarief is overeengekomen.

11 Betaling

11.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden in euro’s door overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening dan wel door middel van een ander wettig betaalmiddel rechtstreeks aan opdrachtnemer.

11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien betaling binnen de onder 11.1 genoemde termijn achterwege blijft, zal opdrachtnemer een aanmaning sturen. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn kan opdrachtnemer, met een beroep op de onzekerheidsexceptie, haar werkzaamheden voor opdrachtgever op­schorten. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken onder zich te houden tot op het moment dat gehele betaling heeft plaatsgevonden.

11.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van de door haar te maken kosten bij het uitvoeren van opdracht. Indien opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na het schriftelijk verzoek door opdrachtnemer een dergelijke zekerheid heeft gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst behoudt opdrachtnemer het recht op vergoeding van de tot op dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden.

11.4 Alle in redelijkheid daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever.

11.5 Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtne­mer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

11.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

  1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Indien opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere verzuimstelling van opdrachtgever, de werken en/of het gebruiksrecht terug te nemen. Bovendien is opdrachtnemer niet verplicht om bij een gedeeltelijke betaling enig bedrag te restitueren aan opdrachtgever, terwijl opdrachtnemer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade ook, die opdrachtgever daardoor lijdt, dan wel kan leiden.

 

13 Opzegging

13.1 Beide partijen kunnen tussentijds de overeenkomst opzeggen indien minimaal één van hen van mening is dat opdrachtuitvoering niet meer kan of hoeft plaats te hebben conform opdrachtbevestiging, of voortzetting van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

13.2 Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze al­gemene voorwaarden, is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten.

13.4 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht door opdrachtgever, zal opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 75% van de overeengekomen prijs, in rekening brengen bij opdrachtgever.

13.4 Als de omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat opdrachtnemer geen mogelijkheden meer ziet de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is zij  gerechtigd die overeenkomst op te zeggen, echter met behoud van zijn recht op een nieuwe opdrachtovereenkomstvolgens die gewijzigde omstandigheden.

14 Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk voor maximaal een bedrag ter grootte van de declaraties aan deze opdrachtgever over de laatste zes maanden voorafgaande aan de aansprakelijkstelling.

14.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of beschadiging van de aan opdrachtnemer toevertrouwde docu­menten en andere informatiedragers, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van claims en aanspraken van derdenrechten door gebruik en/of publicatie van de verstrekte infor­matie met betrekking tot auteursrechten, intellectuele eigendommen en geheimhoudingsplichten.

15 Overmacht

15.1 Onder overmacht geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan opdrachtnemer of -gever kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Of: Als door overmacht opdrachtnemer zijn verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze uitgesteld tot de overmachtstoestand is beëindigd. Als opdrachtnemer na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is opdrachtgever gerechtigd overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden met de daarbij behorende kosten.

15.2 In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbin­den, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt opdrachtnemer het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

15.3 In geval van een situatie van faillissement of uitstel van betaling van opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder bijvoeging van de factuur voor het tot dat moment ontstane kosten van en voor haar verrichte werkzaamheden.

16 Garanties en vrijwaringen

16.1 Opdrachtnemer garandeert dat het kunstwerk door haar is bedacht, ontworpen en gemaakt en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

16.2 Opdrachtnemer is gerechtigd haar werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien.

16.3 Opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar of door de kunstenaar bij de opdracht ingeschakelde personen vooralle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

16.3 Opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendomop door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

17 Aansprakelijkheid

17.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der  uitkering van zijnverzekeraar in voorkomend geval.

17.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de kunstenaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeldin deze algemene voorwaarden.

17.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18 Overige bepalingen

18.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten  overeenkomstaan derden over te dragen.

18.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij terkennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijkebehandeling worden gebonden.

18.3 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden jegens opdrachtgever in werking zodra partijen schriftelijk en uitdrukkelijk de wijziging in de voorwaarden hebben bevestigd.

18.4 Op elke overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of overeenkomsten met opdrachtnemer niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet. Derechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van opdrachtnemer.